آخرین مطالب

حمایت مجمع نمایندگان استان اصفهان از احداث نورد گرم 2 فولاد مبارکه اقتصاد

حمایت مجمع نمایندگان استان اصفهان از احداث نورد گرم 2 فولاد مبارکه

  بزرگنمایی:

جلسۀ مجمع نمایندگان استان اصفهان در فولاد مبارکه تشکیل شد و طی آن نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی بر اهمیت تکمیل طرح شهید خرازی و احداث نورد گرم 2 این شرکت تأکید کردند.

به گزارش خریدار به نقل از خبرنگار فولاد، در این جلسه که  عصارزادگان فرماندار شهرستان مبارکه، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه و جمعی از معاونان این شرکت نیز در آن حضور داشتند، مدیرعامل فولاد مبارکه ضمن قدردانی از تلاشها و اقدامات ملی نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی، گزارش مبسوطی از اقدامات و دستاوردهای این شرکت در سال 98 و برنامههای توسعهای گروه فولاد مبارکه ارائه کرد که مورد توجه حاضران واقع شد.
در جریان برگزاری این جلسه، خبرنگار فولاد با برخی نمایندگان حاضر گفتوگو کرده که ماحصل آن را در ادامه میخوانید.
 
زهرا سعیدی نمایندۀ مردم شهرستان مبارکه
در این جلسه، نمایندگان استان اصفهان مباحث بسیار مهم و قابلتوجهی را مورد بررسی قرار دادند. فولاد مبارکه همواره درحالتوسعه بوده و هماکنون پروژۀ احداث و راهاندازی خط نورد گرم شمارۀ 2 را در دستور کار خود قرار داده است. این پروژه اهمیت بسیار ویژهای دارد. نمایندگان معتقدند اجرایی شدن این پروژه میتواند به رفع مشکلات بسیاری از شرکتهای پاییندست کمک کند. همچنین با اجرای آن در سایۀ رعایت استانداردهای لازم، برای حدود 8 تا 12 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد؛ ازاینرو همۀ نمایندگان با نگاه ملی از آن حمایت میکنند. در جریان اجرای این پروژه، همانگونه که مدیرعامل فولاد مبارکه نیز متذکر شده است، از حداکثر توان داخلی استفاده خواهد شد. این امر با در نظر گرفتن میزان اشتغالی که به همراه خواهد داشت از مهمترین مزایای طرح است.
وظیفۀ ما نمایندگان مجلس این است که اجازه ندهیم این فرصت از دست برود. بیش از 12 سال است که این پروژه به بهانههای مختلف به تأخیر افتاده و بیش از این تأخیر جایز نخواهد بود. تمام تلاش ما بر این است که با خودکفایی و بینیاز کردن کشور از واردات محصولاتی که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، افتخار دیگری در عرصۀ صنعت برای جمهوری اسلامی ایران بیافرینیم. لازم است از کارگران خط مقدم جبهۀ اقتصادی و تلاشگران شاغل در فولاد مبارکه که در این افتخارآفرینیها ایفای نقش کردند تشکر کنم.
 از زمانی که در جریان مقدمات اجرایی شدن این پروژه قرار گرفتهام، دو جلسه با حضور مسئولان مربوطه در وزارت صنعت داشتهایم. همۀ مسئولان باید به این امر تعهد ملی داشته باشند و نباید به آن بیاعتنا باشند.
با راهاندازی این خط به خودکفایی در تولید ورقهای خاص با کیفیتهای گوناگون و انواع مختلف دست پیدا خواهیم کرد و کشور از واردات انواع ورق بینیاز خواهد شد. علاوه بر این، راهاندازی این پروژه موجب امیدآفرینی و تقویت روحیۀ جوانان خواهد. در انجام این پروژه، استانداردهای زیستمحیطی را در نظر خواهیم داشت و براساس شناختی که از مدیران فولاد مبارکه داریم، اطمینان داریم که با اینگونه مسائل کمافیالسابق با دغدغه و حساسیت برخورد خواهند کرد. همۀ مسئولین باید همواره در نظر داشته باشند که با اجرایی شدن این پروژه از خامفروشی فولاد پیشگیری خواهد شد. به همین دلیل اگر در داخل کشور مجموعههای اجرایی بهقدر لازم همراهی و همکاری نکنند، برحسب وظیفه پیگیری خواهیم کرد و هیچگونه تعلل و تأخیر در انجام این پروژه پذیرفتنی نیست.
 
ناهیــــــد تاجالـدین نمـــــایندۀ مـــــردم اصفـهان
قبل از هرچیز لازم میدانم از تمامی عزیزانی که در شرایط جنگ اقتصادی در شرکت فولاد مبارکه بهعنوان خط مقدم جبهۀ صنعت مشغول به فعالیتاند تشکر کنم. گزارش مدیرعامل نشان داد که دستاوردهای بسیار خوبی در شرکت فولاد مبارکه حاصل شده است. ضمن قدردانی از این تلاشها، اعلام آمادگی میکنیم که برای اجرایی شدن خط نورد گرم 2 فولاد مبارکه، هر پیگیری و اقدامی که نیاز باشد انجام خواهیم داد. دلیل این پیگیری آن است که با اجرای این خط نورد، علاوهبر ارتقای دانش فنی و توان تولید این شرکت، تعداد بسیار قابلتوجهی از جوانان این مرزوبوم و همچنین بسیاری از شرکتهای پاییندست که از محصولات آن استفاده میکنند از برکات این پروژه بهرهمند خواهند شد؛ ازاینرو همۀ مسئولین باید این نکته را مدنظر قرار دهند.
نباید فراموش کنیم که دشمنان خارجی در اجرایی شدن پروژههای کشور ما کارشکنی میکنند؛ پس اجازه ندهیم برخی کارشکنیهای داخلی نیز آب به آسیاب دشمن بریزد. نباید تنگنظریهای عوامل داخلی، دشمنی عوامل خارجی را کامل کند و مانع پیشرفت و توسعۀ کشور شود. تمامی تلاش خود را بهعنوان نمایندگان استان در اجرایی شدن این پروژه به کار خواهیم بست و به رسالت خود عمل خواهیم کرد.
 
محســـن کوهکــــن، نماینـــدۀ مردم شهرستان لنجان
ازآنجاکه فواید این پروژه برای کل کشور و برای استان اصفهان بسیار چشمگیر خواهد بود، من و دیگر نمایندگان، بر اساس رسالت قانونی خود، تلاش خواهیم کرد که راهاندازی این پروژۀ بزرگ و ارزشمند با سرعت مناسب پیگیری شود.
 در زمان تحریم، اگر کشوری خارجی با ما وارد مشارکت شود و دیدگاه اولیه براساس قاعدۀ برد-برد باشد، ما نیز باید در مرحلۀ اول ارزیابیهایمان با ذهنیت مثبت به این مشارکتها بنگریم. اهمیت این موضوع در شرایط حاضر که با مشکل بیکاری مواجهیم دوچندان است. از طرف دیگر، سیاست کلی نظام بر این است که با توجه به بدعهدی کشورهایی مانند آمریکا، از توانمندی کشورهایی که میتوانند ما را در روند انتقال تکنولوژی و رفع نیازهایمان بیشتر همراهی کنند حداکثر بهره را ببریم. موضوع مهمی که بنده شخصا از آن مطلعم این است که این قرارداد با نظارت دستگاههای نظارتی در حال انعقاد است و این معیار خوبی برای سلامت مسیر اجرایی شدن این پروژه است. هر شخصی که اطلاعات اولیۀ اقتصادی و نگاه صادقانه و دغدغهمند داشته باشد و به فکر اشتغال جوانان و کاهش نرخ بیکاری باشد، به حکم عقل و منطق اقتصادی از چنین پروژههایی حمایت میکند.
 متأسفانه نوعی مشکل فرهنگی در میان برخی تصمیمگیران وجود دارد و آن این است که گاهی اشکالات بسیار جزئی و ناچیز بیشازاندازه بزرگ جلوه داده میشود و گاهی اشکالات بسیار بزرگ بهراحتی نادیده گرفته میشود.
در خصوص تکمیل پروژۀ شهید خرازی (نورد گرم شمارۀ 2 فولاد مبارکه)، باتوجهبه عظیم بودن این پروژه و با اطلاعرسانیهای صورتگرفته، بنده مانعی در مسیر فولاد مبارکه نمیبینم و از مدیرعامل این شرکت میخواهم فرایندهای لازم را با قدرت پیش ببرند و در هیچ بخشی از مسیر دلسرد نشوند، چراکه ازجمله منافع این قرارداد استفاده از نیروهای داخلی است. بنده این روحیه را از همان زمان راهاندازی در فولاد مبارکه دیدهام. بومیسازی بیش از صد هزار قطعه در فولاد مبارکه مؤید دغدغۀ این شرکت در زمینۀ بومیسازی و استفاده از توان متخصصان و شرکتهای داخلی است.
 
سید محمدجواد ابطحی نمایندۀ مردم شهرستان خمینیشهر
معتقدم فرصتها را باید بسازیم. راهاندازی خط نورد شمارۀ 2 فولاد مبارکه با توجه به اینکه اشتغالزایی زیادی به دنبال خواهد داشت، دستاورد بزرگی برای کشور محسوب میشود. خیرخواهی مردمی در این پروژه آشکار است. جای بسی خوشحالی است که مدیران و کارکنان فولاد مبارکه به جملۀ «ما میتوانیم» اعتقاد دارند و دائما در همین مسیر در حال حرکتاند.
در بسیاری از کشورها گرفتن مجوز یک روز طول میکشد. نباید به گونهای باشد که برای اخذ مجوز چنین پروژههایی ماهها و حتی سالها معطل بمانیم. مجمع نمایندگان اصفهان برای به جریان افتادن احداث این پروژۀ بزرگ تمامی توان و تلاش خود را به کار خواهند بست.
با توجه به اینکه این پروژه برای کل استان و کشور مایۀ خیروبرکت است و در اشتغالزایی، رونق تولید و ارزشافزودۀ اقتصادی نقش قابلتوجهی دارد، مجمع نمایندگان استان این آمادگی را دارند تا با کمک دولت محترم، اجرای این پروژه را تسهیل کنند و چنانچه نیاز باشد، حمایتهای لازم را از وزیر صنعت، معدن و تجارت، از طریق مجلس مطالبه کنند.
 
ابوالفضل ابوترابی نمایندۀ مردم شهرستان نجفآباد
فولاد مبارکه علاوهبر تولید انواع ورقهای فولادی در پروژههای بسیار بزرگ ملی، ازجمله پروژۀ انتقال آب تونل سوم که یک طرح فرااستانی و بسیار حیاتی است، سرمایهگذاری کرده است. این شرکت همواره درخصوص ارزشآفرینی برای جامعه بسیار خوب عمل کرده است.
تکمیل طرح شهید خرازی و راهاندازی خط نورد گرم شمارۀ 2 بهموجب تولید محصولات جدید و خودکفا شدن کشور از واردات بسیاری از ورقهای خاص، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، چراکه تولید ورقهای عریض و خاص که در صنایع نفت و گاز و لولهسازی و خودروسازی مورد استفاده قرار میگیرد و عمدتا نیز وارداتی است، برای کشور اهمیت استراتژیک دارد و کشور را از واردات بینیاز خواهد ساخت. سرمایهگذاریهای فولاد مبارکه در مناطق محروم کشور از دیگر نکات قابلتوجه در کارنامۀ عملکردی مدیریت و کارکنان این شرکت است. از دستاوردهای این شرکت، که در دوران جنگ اقتصادی و تحریم به یاری کشور آمده است، تشکر و قدردانی میکنم. بنده و دیگر همکارانم در مجلس شورای اسلامی برای به ثمر نشستن این پروژه از هیچ کوششی فروگذاری نخواهیم کرد.
 
سلیمی نمایندۀ مردم شهرستان سمیرم
 فولاد مبارکه در توسعههای خود همواره مسئولیتهای اجتماعی خود را در نظر داشته است. دانش فنی بهدستآمده در این شرکت و تولید 50 درصد فولاد کشور در گروه فولاد مبارکه شرایطی فراهم کرده که ظرف 5 سال آینده این شرکت توانمندی احداث خطوط فولادسازی را در کشور به دست آورد تا در نقش یک شرکت صاحب تکنولوژی به کشور خدمت کند.
اینکه این شرکت با بازچرخانی آب مصرفی خطوط تولید خود و جمعآوری و تصفیۀ پساب شهرهای مجاور و استفادۀ مجدد از آنها در سیکل تولید، برداشت آب خام خود را به کمترین حد ممکن رسانده است بسیار باارزش است.
در خصوص پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 این شرکت نیز آنچه مهم است و باید بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرد، اشتغالزایی آن است. در شرایط کنونی، ایجاد اشتغال برای جوانان کشور اهمیت بسیار ویژهای دارد. امیدواریم با احداث و راهاندازی چنین پروژههایی، شاهد رونق هرچه بیشتر تولید باشیم و در رگهای اقتصادی منطقه و کشور خون تازهای تزریق شود.
 
جعفر مطلبزاده مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان
خوشبختانه شرکت فولاد مبارکه با شرکتهای دانشبنیان که در حوزۀ فناوری اطلاعات پیشرفتهای قابلتوجهی داشتهاند همکاری خوبی دارد. بهعنوان کسی که فعالیت شرکتها را در حوزۀ فناوری رصد میکند، معتقدم فولاد مبارکه جزو شرکتهای پیشرو در زمینۀ IT و حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات است و در زمینه تعالی سازمانی نیز در رتبۀ اول کشور قرار دارد. بهعنوان مثال فولاد مبارکه در زمینۀ plc بسیار توانمند و پیشرفته است.
در حال حاضر اکوسیستم کارآفرینی استان بهدلیل نبود صندوقهای VC یا صندوقهای خطرپذیر با مشکل مواجه است. خوشبختانه فولاد مبارکه در این زمینه میتواند نقش مؤثری ایفا کند و تاکنون نیز در زمینۀ کارآفرینی و حمایت از کارهای نو به استان اصفهان کمکهای قابلتوجهی کرده است. بنده و سایر همکارانم در ادارۀ کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان نیز این آمادگی را داریم که مشکلات احتمالی فولاد مبارکه در حوزۀ فناوری را با همکاری هم رفع کنیم.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر لزوم داشتن رویکرد علمی برای پیشبرد اقدامات بانک

بانک صادرات ایران ٩٩٣ میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه مشاغل خانگی پرداخت کرد

ذوب آهن اصفهان 400 هزار تن ریل در سال تولید می کند

بانک توسعه صادرات به سامانه هدایت رمز یکبار مصرف بانک مرکزی متصل شد

رفع مشکل دسترسی به سامانه همراه بانک سینا در نسخه ios

ثبت دو رکورد جدید در ناحیۀ فولادسازی و ریخته‌گری مداوم فولاد مبارکه

توسعۀ سودآوری در تنگنای اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای فولاد مبارکه است

کنسانتره تولیدی باید در فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به محصول تبدیل شود

جلوگیری از بحران افزایش قیمت با تأمین سنگ‌آهن فولادسازان

فولاد مبارکه «شرکت پیشرو» در بین 500 بنگاه صنعتی و اقتصادی موفق ایران

موبایلت جایگزین سامانک می‌شود

تسهیلات قرض الحسنه 200 میلیارد ریالی بانک سپه به 2هزار خانوار سیل زده سیستان و بلوچستان

گوشی های هوشمند نقطه اصلی ارائه خدمات آتی بانک ملی ایران است

لوح تقدیر و تندیس ویژه مدیران موفق ملی در انقلاب صنعتی چهارم به بانک توسعه تعاون اهدا شد

یادداشت رییس کل بانک مرکزی در مورد طرح گواهی اعتبار مولد "گام"

اعطای جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت به بانک دی

موضوع امنیت یکی از شاخص های مهم اعتماد مشتری به بانک است

حضور بیمه نوین در دومین نمایشگاه الکامپ کرج

هدف گذاری بانک توسعه تعاون در جهت رفع مشکلات تعاونی‌ها است

پرداخت تسهیلات اشتغال زایی بانک ملی ایران به افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی

​ طرح «طراوت» بانک صادرات ایران با تأمین مالی ویژه، ناجی فولادسازان شد

طرح سودمند بانک رفاه تمدید شد

امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بانک صنعت و معدن و گروه سایپا

استعفای مدیرعامل "چادرملو" تکذیب شد

عدم توازن در زنجیره تولید، فولاد سازان کشور را دچار مشکل کرده است

بانک سامان بیست و دومین شرکت برتر ایران شد

«ملی شو 3» را آنلاین ببینید

دومین جشنواره « فین تک فارم» با محوریت نوآوری در فناوری‌های مالی و بانکی

تخصص گرایی در نقش های سازمانی یک ضرورت است

شرایط امهال و بخشودگی تسهیلات کشاورزی در بانک توسعه تعاون

ارتقای منزلت بازنشستگان با خدمات بانک رفاه

انجام اولین معامله رسمی بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز

کاهش هزینه‌های مالی تولیدکنندگان با استفاده از ظرفیت‌های طرح «طراوت»

تداوم ارسال کمک‌های بانک‌پاسارگاد به مناطق سیل‌زده استان سیستان و بلوچستان

ارتقاء جایگاه و برند بانک سینا با اتکا به ظرفیت های موجود میسر است

بخشودگی صد درصدی جرایم

با کسب دو عنوان نخست در میان ١٠٠ شرکت برتر ایرانی حاصل شد؛ بیمه دی در صدر موسسات بیمه ای

انتخاب دکتر محمدی مدیرعامل بیمه میهن به عنوان عضو کمیسیون مالی سندیکای بیمه گران

انتخاب علی درستکار به عنوان مدیر روابط عمومی بانک آینده

یداله زحمتکش، معاون جدید معاونت سرمایه گذاری و بانکداری بانک آینده

دسترسی به حسابهای فاقد کد شهاب، به زودی غیرممکن می شود

ایجاد رونق در بازار مالی و ثبات در بازار پول با اجرای عملیات بازار باز

رشد 61 درصدی اعطای تسهیلات به صنعتگران

بررسی وضعیت دکلهای مخابراتی شهر تهران با سخنرانی نماینده همراه اول

فعال‌سازی رمز پویای پیامکی از طریق سایت بانک سامان

ارتقاء جایگاه مجتمع فولاد صنعت بناب با حمایت هلدینگ صنایع و معادن ماهان

استفاده از دامنه دات آی آر به جای دات کام در بانک انصار

انعقاد تفاهم‌نامه بین شرکت زاوه‌پارس و پژوهشکده زعفران ایران

بستر کافی برای خصوصی سازی کامل صنعت بیمه فراهم است

اعلام آمادگی وزارت صمت برای تامین اقلام خوراکی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مناطق سیل زده